Menü

Nr i konkuruesëve që hyjnë në provim

Datat e provimit

Grafik: numri i kandidatëve që hyjne në provimin (OMÜ-YÖS) e studentëve të huaj të Ondokuz Mayıs Üniversite.